After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.

Prezentirani radovi ?ibenik 2011.


SRIJEDA


Uvodna predavanja:
 1. Hans Guido M?cke : AKTIVNOSTI SZO U CILJU SMANJENJA ZDRAVSTVENIH U?INAKA ONE?I??ENJA ZRAKA
 2. Jasenka Ne?ak? Vladimir Jelavi?, Solveg Kova?, Mirela Poljanac i Anita Mati?: SMANJIVANJE EMISIJA ONE?I??UJU?IH TVARI
  PRIMJENOM ME?UNARODNIH UGOVORA
 3. Zdenko Frani?, Slobodan Galjani? i Dragica Kri?anec: ISKUSTVA AKREDITACIJE LABORATORIJA IZ PODRU?JA ZA?TITE ZRAKA
  U REPUBLICI HRVATSKOJ
 4. Kre?imir ?ega i Ivan Be?li?: MODELIRANJE UTJECAJA FRAKCIJE LEBDE?IH ?ESTICA PM2,5 NA SMRTNOST STANOVNI?TVA
  ZAGREBA I RH
 5. Dra?en Lovri? i Tamara Tarnik: EMISIJE STAKLENI?KIH PLINOVA IZ TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA HRVATSKE
  ELEKTROPRIVREDE
Tema 1: Upravljanje kakvo?om zraka - inspekcija i nadzor
 1. Vedran Va?i?: IZVJE??IVANJE O KAKVO?I ZRAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tema 2: Emisije one?i??enja u atmosferu
 1. Grozdana Avirovi?, Nevenka ?ivkovi?, L. ?osi?, R. Kamenski i S. Leakovi?: RAZINE DU?IKOVOG DIOKSIDA U ZRAKU NASELJA
  POD UTJECAJEM EMISIJA IZ PROIZVODNJE GNOJIVA
 2. Nenad Ze?evi?, Mate Ljubi?i?, Danijel Vidovi?, Kre?imir Miko?, Ivan Herjavec, ?ivko Kabljanac: NISKOTEMPERATURNA SELEKTIVNA
  KATALITI?KA REDUKCIJA DU?IKOVIH OKSIDA U PROIZVODNJI DU?I?NE KISELINE PRIMJENOM TEKU?EG AMONIJAKA
 3. Monika Baba?i? i Ivana Roksa: SMANJENJE EMISIJA ONE?I??UJU?IH TVARI IZ TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
  HEP-PROIZVODNJE d.o.o.
 4. Mario ?osi?, Tahir Sofili? i Marijan Herout: PRA?ENJE EMISIJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA U PROIZVODNJI BE?AVNIH
  CIJEVI
 5. Vladimir Jelavi?, Elvira Horvati? i Gabrijela Kova?i?: PROJEKT MODERNIZACIJE I POVE?ANJA KAPACITETA NA LOKACIJI TE
  PLOMIN U FUNKCIJI POBOLJ?ANJA KAKVO?E ZRAKA
 6. ?eljko Topi?, Zoran Kova?evi?, ?eljko Keli? i Goran Butkovi?: EMISIJA POLIKLORIRANIH DIBENZO-P-DIOKSINA I POLIKLORIRANIH
  DIBENZOFURANA (PCDD/PCDF) IZ RAZLI?ITIH INDUSTRIJSKIH DJELATNOSTI
 7. ?eljko Keli?, S. Trifonova, Zoran Kova?evi?, ?. Topi? i Goran Butkovi?:
  SMANJENJE EMISIJE NOx I SO2 PRI PROIZVODNJI KLINKERA U CEMENTARI HOLCIM BULGARIA A.D. - BELI IZVOR

?ETVRTAK

Tema 3: One?i??enje vanjske atmosfere - imisije
 1. Halim Prcanovi?, Mirnes Durakovi? i Sanela Beganovi?: SADR?AJ OLOVA, KADMIJA I ?ELJEZA U TALO?NOM PRAHU I UKUPNIM
  LEBDE?IM ?ESTICAMA PRIJE I NAKON POKRETANJA INTEGRALNE PROIZVODNJE U ?ELJEZARI ZENICA

 2. Jerome Le Cunff i Davor Babi?: AUTOMATSKE STANICE ZA PRA?ENJE KAKVO?E ZRAKA U SRBIJI
 3. Zdravko ?piri?, V. Ku?an, S. Gojak, D. Mrvo?, M. Prebeg, A. Mihulja, Z. Grguri?, A. Berta i Z. Mesi?: ISTRA?IVANJE ONE?I??ENJA
  ZRAKA POMO?U MAHOVINA U HRATSKOJ TIJEKOM 2010.

 4. Renata Peternel i D. Gajnik: UTJECAJ MIKROREGIONALNE RASPODJELE PELUDA AMBROZIJE I BREZE NA U?ESTALOST
  PELUDNIH ALERGIJA U ZAGREBU I ZAGREBA?KOJ ?UPANIJI

 5. M. Sikora, M. Valek, Z. ?u?i? i Vera Santo: VRSTE PELUDI DRVE?A I RIZIK POLENOZA U OSJE?KO-BARANJSKOJ ?UPANIJI
 6. M. Sikora, Z. ?u?i?, M. Valek i Vera Santo: DESET GODINA MJERENJA KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U OSIJEKU
 7. Palma Orlovi?-Leko, Dario Omanovi? i Josip Iv?inovi?: TRAGOVI ELEMENATA U ATMOSFERSKOM TALO?ENJU U GRADU ZAGREBU
 8. Vladimira Va?i? i Silva ?u?ul: METALI U PM10, PM2,5 I PM1 ?ESTICAMA U ZRAKU ZAGREBA
 9. Gordana Pehnec, Vladimira Va?i?, Mirjana ?a?kovi?, Silva ?u?ul i Martina ?ilovi? Huji?: TREND KONCENTRACIJA DU?IKOVOG
  DIOKSIDA U ZRAKU ZAGREBA

 10. Mirjana ?a?kovi?, Vladimira Va?i?, Kre?imir ?ega i Ivan Be?li?: ODNOS MASENIH KONCENTRACIJA KISELIH KOMPONENTI U PM10,
  PM2,5 I PM1 FRAKCIJI LEBDE?IH ?ESTICA U ZRAKU ZAGREBA

 11. Ranka Godec, Kre?imir ?ega, Ivan Be?li? i Silvije Davila: SEZONSKE VARIJACIJE MASENIH KONCENTRACIJA UGLJIKA U
  ZRAKU ZAGREBA

 12. ?eljka Zgorelec, Gordana Pehnec, Ferdo Ba?i?, Ivica Kisi?, Milan Mesi?, Silva ?u?ul, A. Juri?i?, I. Vukovi?, Vladimira Va?i? i Mirjana
  ?a?kovi?: KRU?ENJE SUMPORA IZME?U TERESTI?KOG AGROEKOSUSTAVA I ATMOSFERE
Tema 4: Razvoj i provjera mjernih metoda
 1. Silvije Davila, Kre?imir ?ega i Ivan Be?li?: USPOREDBA GRAVIMETRIJSKE I ?-ATENUACIJSKE METODE MJERENJA MASENIH
  KONCENTRACIJA PM10 FRAKCIJE LEBDE?IH ?ESTICA NA MJERNOJ POSTAJI ZAGREB 1

 2. Predrag Hercog i Mario Bili?: PRIMJER ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI LABORATORIJA ZA KAKVO?U ZRAKA ME?U
  LABORATORIJSKOM USPOREDBOM

 3. Sanja Frka, Jelena Dautovi?, Zlatica Kozarac, Bo?ena ?osovi?, Silvije Davila i Ranka Godec: KARAKTERIZACIJA POVR?INSKI AKTIVNIH
  TVARI AEROSOLA S URBANOG PODRU?JA ZAGREBA KORI?TENJEM ELEKTROKEMIJSKIH METODA

 4. Ivan Be?li?, Kre?imir ?ega, Ranka Godec, Silvije Davila: USPOREDBA TESTOVA ZA OCJENU EKVIVALENTNOSTI SAKUPLJA?A
  LEBDE?IH ?ESTICA
 5. Predrag Hercog, Ivan Be?li? i Mario Bili?: MJERNA NESIGURNOST TIPNO ODOBRENOG INSTRUMENTA U LABORATORIJSKIM I TERENSKIM UVJETIMA


PETAK

Tema 5: Procjena izlo?enosti i u?inci na zdravlje i okoli?

 1. L. Bilajac, D. Pe?ut, ?. Lin?ak, Nikolina Furlan, Jagoda Doko Jelini?, T. Rukavina i ?. Mi?urac: ISPITIVANJE MIKROBIOLO?KE KVALITETE
  ZRAKA KAO INDIKATOR ONE?I??ENJA SUSTAVA VENTILACIJE

 2. Jagoda Doko Jelini?: U?INCI KATASTROFA NA ONE?I??ENJE ZRAKA I LJUDSKO ZDRAVLJE

Tema 6: Azbest u zraku
 1. Ivan?ica Tro?i?: AZBEST-RELIKT PRO?LIH VREMENA
 2. Ivan Pavi?i? i Ivan?ica Tro?i?: KOMPARATIVNO METODOLO?KI PRISTUP POJAVNOSTI AZBESTNIH VLAKANA U ZRAKU

Przegladaj koszulki i ubrania stroje pilkarskie do codziennego noszenia, przedmioty kolekcjonerskie do jaskini Kup tanie koszulki pilkarskie wachlarzowej i nie tylko. ... Nie brakuje ubran i odziezy Koszulki koszykarskie do koszykówki dla doroslych i dzieci w sklepie NBA Fan Shop. Znajdz koszulke do koszykówki Stock Images w HD i miliony innych koszulka baseball Meska zdjec royalty-free, ilustracji i wektorów w kolekcji Shutterstock. koszulka wykonana przez koszulki rowerowe dla Juventusu czeka na Ciebie: kupuj teraz w oficjalnym sklepie internetowym Juventus! Kupuj i kupuj koszulke do odziez fitness tanio online w Macy's. Znajdz koszulke do koszykówki w Macy's.