X. Stru?ni seminar 
"ODRE?IVANJE ONE?IŠ?ENJA U ZRAKU, VODI  I TLU SPECIFI?NIM ANALITI?KIM TEHNIKAMA – UPOZNAVANJE S EUROPSKIM STANDARDIMA»

After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.

3. - 9. lipnja 2018. godine

Ovime pozivamo sve ?lanove Hrvatskog udru?enja za zaštitu zraka da se prijave za sudjelovanje na stru?nom seminaru koji ?e se odr?ati u Varšavi i Krakovu, Poljska, a u organizaciji HUZZ-a uz suorganizatorstvo Instituta za medicinska istra?ivanja i medicinu rada, Zagreb.
Seminar ?e se odr?ati od 3. do 9. lipnja 2018. godine. Sudionici seminara posjetit ?e:
- Glavni inspektorat za zaštitu okoliša u Varšavi, nadle?an za nacionalnu mre?u za pra?enje kvalitete zraka
- Polish Economic Chamber for Sustainable Development (PIGE), koja je ?lan EFCA-e
- Inspektorat zaštite okoliša za regiju Mazowieckie
- Glavni inspektorat regije Ma?opolskie
te ?e biti organizirana predavanja, stru?ni sastanci, obilazak laboratorija i mjernih postaja. Obavijest o seminaru mo?e se prona?i na www.huzz.hr.

Polazak: 3. lipnja 2018.
Trajanje putovanja: 7 dana/6 no?enja
Cijena aran?mana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 4.300 kn
Cijena aran?mana po osobi u jednokrevetnoj sobi: 5.900 kn
Ukoliko ?elite smještaj u dvokrevetnoj sobi, molim da navedete ime osobe s kojom dijelite sobu.

Cijena aran?mana po osobi uklju?uje: prijevoz autobusom, 6 no?enja u hotelima 3*, boravišnu pristojbu, jam?evinu i troškove organizacije putovanja.

Doplata za policu zdravstvenog osiguranja: 80 kn po osobi za 7 dana

Za sudjelovanje na seminaru ne pla?a se kotizacija.

Pla?anje: uplata aran?mana i?i ?e direktno na Kompas, o ?emu ?e prijavljeni sudionici biti naknadno obaviješteni. Mogu?nost pla?anja u ratama za osobe u pratnji.

Ukoliko ?elite prisustvovati stru?nom seminaru, molim da ispunite PRIJAVNICU, sa svim podacima, koja se nalazi u prilogu i pošaljete ju na donju adresu najkasnije do 4. svibnja 2018. godine.

Hrvatsko udru?enje za zaštitu zraka
Ksaverska cesta 2
10000 ZAGREB
info@huzz.hr

Kontakt osoba:
dr.sc. Gordana Pehnec
Telefon: 01 4682-580, 01 4682-586;
e-mail: gpehnec@imi.hr
Fax: 01 4673-303

 

PRIJAVNICU I OBAVIJEST MO?ETE SKINUTI OVDJE!